Nowlive.eu

Registreren
 

Dyslexie/Dyscalcullie
gelezen 2758 keer 0 leden en 1 gast bekijken dit topic.
april 23, 2017, 01:10:16
#6
Dyslexie heeft toch niets met rekenen te maken, dat gaat toch hoofdzakelijk over het lezen, ik meen dat Georgio dat ook had.
 #idee
Ja idd lezen  #smiley_girlgiggle Ik gaf aan --->>    Antwoord 2 van dit topc ;-)
Was al bekend dat Romy dyscalcullie heeft.

Antwoord 2 --->>    http://home.nowlive.eu/index.php/topic,123320.0.html
« Laatst bewerkt op: april 23, 2017, 01:48:48 door Bobbie »

Gelogd


Nowlive.eu

Re: Dyslexie/Dyscalcullie
« Reactie #6 Gepost op: april 23, 2017, 01:10:16 »

februari 10, 2017, 00:46:39
#5
Dyslexie is het gevolg van slecht onderwijs'

Dat er steeds meer kinderen de diagnose dyslexie en dyscalculie krijgen, is het gevolg van slecht onderwijs. Dat stellen drie hoogleraren. Met de kinderen is niets aan de hand. ,,Ze moeten gewoon weer stampen."


Er worden onnodig veel kinderen gediagnosticeerd met ernstige lees- en rekenproblemen, zegt dyslexiehoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze onderzoekt het fenomeen dyslexie al sinds 2007 en komt maar tot één conclusie: dyslexie is een gevolg van slecht onderwijs. ,,Er wordt gewoon te weinig geoefend,'' zegt ze.
,,Kinderen moeten de spellingregels goed in hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld dat een g-klank voor een 't' vrijwel altijd een 'ch' is en geen 'g'."

Tafels kennen
Er moet ouderwets gestampt worden met een juf of meester voor de klas die de instructies geeft. ,,Elke dag een dictee.'' Voor dyscalculie - rekenblindheid - geldt hetzelfde, stelt Bosman. Het ontbreekt aan basisvaardigheden: optellen, vermenigvuldigen, de tafels kennen. Tijdens een intensieve rekentraining van zes weken gingen de vijftig leerlingen die aan een onderzoek van Bosman meededen gemiddeld met anderhalf jaar vooruit. ,,Vrijwel alle leerlingen zijn in staat om deze basisvaardigheden te verwerven.''

De cijfers zijn zorgelijk. Op sommige middelbare scholen staat 30 procent van de leerlingen te boek als dyslectisch. Als kinderen moeite met lezen of rekenen hebben, zegt Bosman, wordt de oorzaak bijna altijd bij het kind gezocht. We vergeten te checken of er wel goed onderwijs is gegeven.''  Uit haar studies blijkt dat met wetenschappelijk onderbouwde methodes kinderen met sprongen vooruitgaan. ,,Ik vraag me zelfs af of dyslexie wel bestaat."

Collega-wetenschappers ondersteunen haar aanklacht. Hoogleraar Kees Vernooy, een icoon binnen het lees- en taalonderwijs: ,,Er is wetenschappelijk bewijs dat kinderen meer moeten oefenen. Dat herhaling nodig is. Maar dat hoort men niet graag."

Hoogleraar Ben Maassen, ook een autoriteit op het gebied van dyslexie: ,,De praktijk is nu dat kinderen met dyslexie minder hoeven te lezen en te spellen, terwijl ze juist méér moeten oefenen." De PO-Raad, sector organisatie voor het basisonderwijs, gaat het te ver om te stellen dat een deel van de dyslexieproblematiek wordt veroorzaakt door het slecht onderwijs. ,,Maar als wat de hoogleraren zeggen werkelijk aan de hand is, is het zeker de moeite waard om te bespreken hoe we het probleem kunnen oplossen", zegt een woordvoerder.Bron:AD

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


februari 10, 2017, 00:44:09
#4

Wel of geen dyslexie? Diagnose verschilt ...

Het aantal kinderen dat de diagnose dyslexie heeft gekregen, is sinds 2001 gestegen van 6 naar 8 procent, meldt het CBS vandaag. De lichte stijging komt mogelijk doordat de criteria waaraan de stoornis wordt getoetst, zijn gewijzigd. Dat stelt professor doctor Ben Maassen van de Rijksuniversiteit Groningen.


Maassen verbaast zich niet over de stijging van het aantal gevallen. ,,Het hebben van leesproblemen komt in verschillende niveaus", legt de professor uit. ,,Van milde, ernstige of zeer ernstige leesmoeilijkheden tot dyslexie. Bovendien is dyslexie een optelsom van risicofactoren. Denk aan gebrek aan taalontwikkeling, woordenschat en klankbewustzijn. Samen veroorzaken ze een tekort in de ontwikkeling.

Voor het stellen van de diagnose zijn geen harde criteria, vertelt Maassen. ,,Telt alleen het lezen van woorden mee of ook het lezen van niet bestaande woorden en het spellen? Een kleine verschuiving in de criteria kan al een forse stijging in het aantal kinderen met dyslexie veroorzaken."

Intelligentie
Dyslexie is in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw onder de aandacht gekomen. Voorheen werden leesproblemen toegeschreven aan lage intelligentie of het onderwijs van het kind.

,,Pas in de jaren negentig drong het door dat leesproblemen vooral veroorzaakt worden door de werking van de hersenen", aldus Maassen. Sindsdien is het wetenschappelijk onderzoek naar de stoornis fors toegenomen. Scholen en zorginstellingen hebben de verantwoordelijkheid gekregen om dyslexie te signaleren.

Wanneer een kind in groep 3 al flinke problemen met lezen heeft, is het de taak van de school dit op te merken en nog een half jaar extra inspanningen te leveren om de problemen te verhelpen. Bij onvoldoende resultaat wordt het kind doorgestuurd naar een behandelaar die testen afneemt en eventueel de diagnose stelt.

,,Bij beide stappen worden criteria waaraan dyslexie wordt vastgesteld niet consequent gehanteerd", stelt Maassen. Deze verschillen in diagnostisering zou een deel van de daling of stijging in het aantal dyslectische kinderen kunnen verklaren. Of dit daadwerkelijk het geval is, is volgens hem niet vast te stellen.

Niet-westerse kinderen
Opvallend aan het onderzoek is dat gediagnosticeerde dyslexie relatief weinig voorkomt onder niet-westerse kinderen. Het gaat hierbij om 2,1% van alle niet-westerse leerlingen. Dit is een groot verschil met de 8% onder westerse kinderen.

Maassen over deze uitslag: ,,Onder niet-westerse kinderen komen lees- en spellingsmoeilijkheden procentueel vaker voor dan bij westerse kinderen. Hier kan geen diagnose dyslexie aan gehangen worden omdat hun problemen door een taalachterstand komen. Dit geldt vooral voor eerste en tweede generatie allochtonen hebben waar thuis geen Nederlands wordt gesproken."

Tanja Traag van het CBS vult aan dat het lage percentage ook te verklaren valt omdat dyslexie lastiger valt vast te stellen onder deze groep. ,,Kan het kind niet lezen of kan het kind geen Nederlands lezen? Dat is voor scholen en zorgverleners lastig te bepalen."

Ook zijn niet-westerse ouders minder bekend met de stoornis en daarom minder alert op signalering.Bron:AD

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


februari 10, 2017, 00:40:34
#3
Diagnose Dyscalcullie

Het stellen van de diagnose dyscalculie is voorbehouden aan specialisten op het gebied van leerstoornissen. Onderwijzers, remedial teachers of ib'ers mogen deze diagnose niet stellen. Ook een masteropleiding geeft deze bevoegdheid niet. Hulpverleners met de kwalificatie gz-psycholoog of orthopedagoog-generalist zijn hiertoe wel bevoegd. In feite gaat het hierbij om een aantoonbaar hoog niveau van opleiding en expertise. In dit verband wordt ook wel het begrip ‘GZ-equivalent’ gebruikt. Voor het vaststellen van de diagnose moet worden uitgesloten dat de rekenproblemen een andere oorzaak hebben, zoals een andere stoornis of slecht rekenonderwijs op de basisschool waar het kind onderwijs volgt. In Nederland is 23% van de basisscholen rekenzwak.


Daarnaast moet worden aangetoond dat met kwalitatief goede bijlessen gedurende 6 maanden de achterstand niet ingelopen wordt. In 2013 zijn drie nieuwe Nederlandse tests om dyscalculie op te sporen verschenen. Het gaat om de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) (verscheen in september 2013), de Zareki-nl en de 3DM Dyscalculie (verscheen in september 2016. Alle drie deze tests zijn voorzien van Nederlandse normen.

Stoornis

Dyscalculie is een stoornis, omdat onderstaande zaken een rol spelen:[1]

    Er gaat iets mis in het psychische functioneren;
    Er is een redelijke samenhang met dyslexie en de psychologische vaardigheid lijkt voor een deel te overlappen;
    Er is een mogelijke betrokkenheid (en mogelijk uitval) in specifieke hersengebieden
    Er zijn aanwijzingen dat dyscalculie erfelijk is.

Kenmerken en symptomen

Dyscalculie gaat vaak samen met:

    Moeizaam aanleren van getal- en volumebetekenissen
    Moeizaam aanleren van wiskundige procedures
    Een verminderde ruimtelijke oriëntatie

De meest voorkomende symptomen zijn:

    Overslaan van getallen bij het tellen
    Neiging tot tellen op de vingers, zelfs bij complexere berekeningen
    Moeizaam onderscheiden van optellen en aftrekken binnen een lange opeenvolgende som
    Problemen bij het omzetten van gesproken of bepeinsde getallen naar geschreven getallen
    Problematisch geheugen bij het berekenen van sommen
    Traag bij het maken van berekeningen
    Geen interesse tonen in rekenen

Rekenen onderscheidt zich van lezen en spelling in de mate waarin een beroep wordt gedaan op probleemoplossingsvaardigheden. De stappen die in het oplossingsproces van rekenopgaven moeten worden gezet, worden in grote lijnen gestuurd door de logische structuur van het gestelde probleem, alhoewel vaak meerdere oplossingen aanwezig zijn die tot een goed resultaat leiden.

Bij dyscalculie komt het automatiseren van de rekenhandelingen niet of maar heel moeizaam tot stand. Er zijn problemen bij het langdurig optellen en aftrekken. De sprong over het tiental blijft erg lang moeite kosten. De tafels van vermenigvuldiging blijven niet zitten als ze er na veel oefenen al in zijn gekomen. Het rekenen en de ontwikkeling ervan zijn duidelijk vertraagd.

Een achterstand aan het eind van de basisschool van zeker zo'n twee jaar is niet abnormaal. Het inzicht in de getallenopbouw, het positiesysteem, is gebrekkig. We spreken van dyscalculie als er sprake is van rekenachterstand, terwijl er op andere terreinen, bijvoorbeeld op taal/leesgebied, wel het normale vermogen tot leren is, dat wil zeggen de rekenuitval is niet in overeenstemming met de totale intelligentie.

Bij kinderen valt de stoornis op te merken door een zekere achterstand in het rekenen die niet kan worden teruggevonden bij de andere vakken. Men heeft dus een grotere wiskundige achterstand dan voor het intelligentieniveau normaal is.

Criteria

Criteria bij het vaststellen van dyscalculie kunnen zijn:[8]

    Verschil tussen rekenvaardigheid en overige schoolse vaardigheden;
    Onderpresteren is niet te verklaren uit slecht onderwijs;
    Meerdere keren uitvallen op betrouwbare toetsen;
    Geen vooruitgang ondanks 6 maanden intensieve hulp.

Interventies

Effectieve interventies bij dyscalculie:[4]

    Meer instructie- en oefentijd;
    Verlengde instructie of preteaching;
    Hulp in kleine groep (niet ten koste van de groepsinstructie);
    Voordoen, samen doen, zelf doen;
    Expliciete en intensieve instructie van één strategie;
    Deelvaardigheden expliciet inoefenen;
    Zelfstandig werken beperken;
    Uitgebreide inoefening;
    Dagelijks automatiseringsoefeningen;
    Directe feedback;

Bron:WIKIGelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


februari 10, 2017, 00:35:14
#2
Diagnose dyslexie

In Nederland mag de diagnose dyslexie enkel gesteld worden door een arts, gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog die is opgenomen in het BIG-register. In Vlaanderen zijn ook Masters en Bachelors in de logopedie daarvoor opgeleid.


Voor het vaststellen van de diagnose moet worden uitgesloten dat de lees- en spellingproblemen een andere oorzaak hebben, zoals een andere stoornis of slecht lees- en spellingonderwijs op de basisschool.[5] Daarnaast moet worden aangetoond dat met kwalitatief goede bijlessen de achterstand niet ingelopen wordt.

Vroege jeugd

Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis die personen van alle leeftijden betreft, maar de symptomen verschillen per leeftijd. In onderzoek bij kinderen met een erfelijk risico op dyslexie worden moeilijkheden met de spraakproductie en grammaticale ontwikkeling gemeld bij een leeftijd van 30 maanden, gevolgd door een tragere verwerving van de woordenschat gedurende de jaren voordat ze naar school gaan, resulterend in achterstanden in fonologische ontwikkeling en kennis van het alfabet bij jonge schoolkinderen. Meldingen van ouders van achterstanden met spraak en taal bij kinderen met leesmoeilijkheden zijn gewoon in epidemiologische studies.

Latere jeugd

Dyslexie toont zich in volle omvang bij kinderen in de schoolgaande leeftijd. Hoewel in de meeste gevallen de spraakwaarneming intact is, hebben dyslectische kinderen moeite om na te denken over de geluidsstructuur van gesproken woorden. Door zulke fonologische problemen is het moeilijk voor hen om verband te leren leggen tussen klanken en letters van gedrukte woorden. De meeste dyslectische kinderen hebben moeite met een fonetische benadering bij het lezen en bij het spellen zijn ze niet in staat de klankstructuur van woorden weer te geven.

Hoewel dyslectische kinderen veel van hun problemen overwinnen, hebben ze later als volwassenen subtiele problemen met luisteren en lees- en schrijfvaardigheid. Door functioneel hersenonderzoek beginnen we te begrijpen waarom dit zo is. Het is gebleken dat wanneer dyslectische volwassenen moeten zeggen of woorden rijmen en dus verbale kortetermijngeheugen taken moeten uitvoeren, ze alleen een deel van de hersengebieden gebruiken die normaal betrokken zijn. Waarschijnlijk is dat hun fonologische moeilijkheden het gevolg zijn van een zwakke verbinding tussen de taalgebieden aan de voor- en achterkant van de linkerhersenhelft.

Hoewel de term dyslexie onderwerp van discussie is, zijn er zeer sterke aanwijzingen dat onverwachte leesproblemen bij kinderen veroorzaakt worden door taalstoornissen in het fonologisch gebied. Uit recent onderzoek blijkt dat dyslectische kinderen niet alleen moeite hebben met lezen, maar ook met het begrijpen van gesproken taal. Het laatste zou mogelijk te maken kunnen hebben met stoornissen in het verbale werkgeheugen.[7] Kinderen met leesmoeilijkheden hebben vaak ook vele psychosomatische problemen: klachten over hoofdpijn en moeilijkheden met zien, zijn gewoon. Met een gedetailleerde beschrijving van het geval en de familiegeschiedenis kunnen dyslectische problemen ontdekt worden. Met standaardtesten bij kinderen voor de schoolgaande leeftijd kan gemakkelijk kennis van kinderrijmpjes en letters onderzocht worden.

Klinische (behandelings-) ervaringen laten zien dat het met betrekking tot dyslexie verkeerd is af te wachten en te zien hoe het kind zich ontwikkelt. Een vertraging bij het leren lezen kan snel veranderen in een aanzienlijke leesstoornis als er niets aan gedaan wordt.

Dyslexie kan enkel worden vastgesteld als er kan worden uitgesloten dat het kind slecht onderwijs heeft gehad. In Nederland leert 25% van de kinderen onvoldoende vlot en foutloos lezen op de basisschool. Hiervan is 10% functioneel analfabeet. De schattingen over het percentage dyslectici lopen uiteen van 1%-3,5%.Toch kunnen bijna alle kinderen leren lezen. Dat betekent dat een groot deel van de kinderen onvoldoende leert lezen door andere factoren dan dyslexie. Er zou dan niet gesproken moeten worden van dyslexie, maar van een kwaliteitsprobleem. De kwaliteit van de instructie is cruciaal om goed te leren lezen. De diagnose dyslexie wordt soms ten onrechte gesteld en is feitelijk sprake van didactische verwaarlozing. De oorzaak hiervan is dat scholen, leerkrachten en ouders de problemen vaak in het kind zoeken en daarbij onvoldoende oog hebben voor de eigen rol.

Bron: Wiki

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


februari 10, 2017, 00:23:22
#1
Dyslexie en /of DyscalcullieGelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


Nowlive.eu

Dyslexie/Dyscalcullie
« Reactie #1 Gepost op: februari 10, 2017, 00:23:22 »