Nowlive.eu

Registreren
 

Prinsjesdag
gelezen 28856 keer 0 leden en 1 gast bekijken dit topic.
september 20, 2016, 14:48:48
#31Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


Nowlive.eu

Re: Prinsjesdag
« Reactie #31 Gepost op: september 20, 2016, 14:48:48 »

september 20, 2016, 14:12:10
#30Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 20, 2016, 13:55:30
#29Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 20, 2016, 13:55:12
#28

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 20, 2016, 13:21:56
#27
Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 20, 2016, 13:21:08
#26
Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 20, 2016, 13:03:43
#25
Kijk mee --->>   http://nos.nl/livestream/2133201-prinsjesdag-2016.html« Laatst bewerkt op: september 20, 2016, 13:05:49 door Bobbie »

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 19, 2016, 19:54:15
#24
Paarden oefenen voor Prinsjesdag


.[video=580,385]//www.youtube.com/embed/UzDjYMpLSJU[/video]

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 15, 2015, 15:58:59
#23
Lees hier de complete troonrede

 Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de troonrede voorgelezen in de Ridderzaal. Lees hieronder de integrale tekst.


Leden van de Staten-Generaal,


Nederlanders zijn steeds in staat de bakens te verzetten als omstandigheden daarom vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien. En met resultaat. De economie is weer aan het groeien. Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers, werknemers en veel anderen in de samenleving staat Nederland er in sociaal-economisch opzicht relatief goed voor. Het herstel wordt niet alleen gedragen door de export, maar ook door factoren als een groeiende consumptie, aantrekkende bedrijfsinvesteringen en een krachtig herstel in belangrijke sectoren als de bouw en de woningmarkt. Voor het eerst in lange tijd komen de groeiprognoses weer boven de twee procent en ontwikkelen de overheidsfinanciŽn zich in de goede richting.

Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen. De werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden.

Met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en caissiŤres in dienst te nemen of te houden. Een lagere inkomstenbelasting stimuleert de consumptie en daarmee de werkgelegenheid. Hierdoor, en door de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector, wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil.

Het is belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen, zodat mensen weer met groeiend optimisme naar de toekomst durven kijken. Nederland is van oudsher een land met een evenwichtige inkomensverdeling en een grote, sterke middenklasse. Generaties groeiden op in de overtuiging dat zij zichzelf konden verbeteren door te ondernemen, te studeren, te werken en maatschappelijk actief te zijn. Nu de economie aantrekt en er voorzichtig ruimte ontstaat voor herstel van koopkracht en werkgelegenheid, kan het vertrouwen terugkeren dat ook toekomstige generaties het beter krijgen.

De regering draagt daaraan bij door de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen zeker te stellen. In Nederland moeten mensen kunnen rekenen op goede zorg, hoogwaardig en toegankelijk onderwijs, adequate sociale voorzieningen en een solide pensioenstelsel. Samen met een goed functionerende woningmarkt en arbeidsmarkt stelt dit mensen in staat vorm te geven aan hun toekomst. De noodzakelijke hervormingen van de laatste jaren zijn hierop gericht. Ze zijn met breed politiek draagvlak tot stand gekomen en komen tegemoet aan de behoefte aan keuzevrijheid, zelfstandigheid en maatwerk.

Veel maatregelen zijn net ingegaan. De grote opgave is nu om ze goed en zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor onbedoelde en ongewenste gevolgen, zeker voor de meest kwetsbaren. De regering werkt daar de komende jaren intensief aan. Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het persoonsgebonden budget.

Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag. Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht.

Dit najaar presenteert de regering een werkprogramma waarin zij de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. Het is belangrijk dat alle werkenden de mogelijkheid hebben een goed pensioen op te bouwen. Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling.

Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd.

Een belangrijk resultaat van het hervormingsbeleid is dat het hoger onderwijs er ongeveer 4000 docenten bij krijgt en nog enkele honderden onderzoekers met een onderwijstaak. Voor studenten betekent het fors meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt. Deze investering in onderwijskwaliteit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.

In november 2015 presenteert de regering de Nationale Wetenschapsagenda, die wordt opgesteld in nauwe samenwerking met topwetenschappers en vooraanstaande ondernemers. Het doel is om de sterke punten van de Nederlandse wetenschap uit te bouwen en keuzes te maken die zorgen voor een herkenbaarder profiel van instellingen. Dit geeft niet alleen een impuls aan de internationale positie van onze universiteiten, maar ook aan de innovatie- en concurrentiekracht van onze industrie en andere kennisintensieve sectoren.

Al deze maatregelen, hervormingen en investeringen dragen bij aan verder economisch herstel en aan het behoud van de hoge kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Die kwaliteit heeft ook een immateriŽle kant.

Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de samenleving en de onderlinge omgangsvormen. In Nederland gaan tolerantie en veel ruimte voor het individu traditioneel samen met een sterk ontwikkelde solidariteit en onderlinge betrokkenheid. Die gedeelde waarden vertegenwoordigen een groot maatschappelijk kapitaal. Ze zorgen ervoor dat alle inwoners van het Koninkrijk zich in vrijheid kunnen ontplooien, zich beschermd weten en zich thuis kunnen voelen. Deze gekoesterde manier van leven staat ook centraal tijdens de gezamenlijke viering van 200 jaar Koninkrijk. Samen met de Caribische delen van het Koninkrijk blijft Nederland werken aan een goede toekomst.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan. De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en veiligheid te bewaken. Waar onder- en bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt. Daarvoor komt extra geld beschikbaar.

Waarden zijn echter niet alleen een zaak van de overheid, maar ook van alle inwoners van ons land. Wie het eigen belang of de eigen overtuigingen boven alles stelt, beperkt de ruimte voor een ander en zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk. Juist de normale en respectvolle omgang met elkaar vraagt om alertheid en een actieve houding van ieder van ons, zoals dat past in de lange Nederlandse traditie van verantwoordelijk burgerschap. Dit geldt zeker wanneer agenten, wegwerkers, ambulanceverpleegkundigen en anderen die met hart en ziel werken voor de publieke zaak, te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld.

De dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Europa zet de samenleving onder druk. Hierdoor komt niet alleen de veiligheid van mensen in het geding, het is ook een voedingsbodem voor onderling wantrouwen en een gevaar voor de sociale cohesie in ons land. We moeten voorkomen dat conflicten in het buitenland een polariserend effect hebben in onze samenleving. Het is cruciaal dat we ons tegen deze dreiging wapenen. Het kabinet reserveert daarom structureel extra geld om de operationele taak van de veiligheidsdiensten, het verzamelen en analyseren van informatie, en het preventiebeleid te versterken.

De dreiging van een terroristische aanslag is geen geÔsoleerd probleem, maar een direct gevolg van de opkomst van jihadistische stromingen in SyriŽ, Irak en andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Daarnaast is de instabiliteit in de ring rond Europa in het afgelopen jaar verder toegenomen door de Russische annexatie van de Krim en het conflict in Oost-OekraÔne. Ook andere brandhaarden bedreigen de internationale rechtsorde, bijvoorbeeld in Mali, Jemen en Afghanistan. Al deze ontwikkelingen raken direct en indirect aan onze veiligheid en vrijheid.

Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen die in vaak onveilige en overvolle boten en op andere manieren naar Europa gaan om hier asiel te vragen. De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder meer Kos en Calais, leggen een scala aan problemen en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle oplossingen bestaan. Deze problemen zijn ontstaan door militaire conflicten, politieke instabiliteit, schendingen van mensenrechten, armoede en gebrek aan kansen en toekomst.

De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De huidige situatie creŽert spanningen in Europa. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten. Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren. Het gaat dan onder meer om internationale conflictbeheersing, opvang in de regio, het tegengaan van mensensmokkel, een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land, een effectief terugkeerbeleid en perspectief op integratie voor mensen die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Alleen zo kan recht worden gedaan aan het humanitaire aspect en aan het maatschappelijk draagvlak in Nederland en andere Europese landen.

De regering kiest in het buitenlands beleid met overtuiging voor internationale samenwerking en een geÔntegreerde aanpak, onder andere in EU-, NAVO- en VN-verband. Militaire en juridische acties moeten samengaan met samenlevingsopbouw, versterking van de rechtsstaat, diplomatie in de regio, noodhulp en handelsbevordering.

Voor de NAVO geldt dat de lidstaten ervoor willen zorgen dat het bondgenootschap sneller in staat is op dreigingen vanuit iedere windrichting te reageren. Daarvoor zijn aanpassingen nodig; in de politieke besluitvorming en in militair opzicht. De regering stelt vanaf 2016 structureel extra geld beschikbaar voor de krijgsmacht, van 220 miljoen euro volgend jaar tot 345 miljoen in latere jaren. Dit geld wordt onder meer besteed aan verdere verbetering van de operationele inzetbaarheid.

Daarnaast komt er structureel extra geld beschikbaar voor de Nederlandse deelname aan militaire missies. De manier waarop Nederlandse militairen zich inzetten voor vrede en veiligheid, maakt indruk en wekt bewondering.
Veiligheid en migratie zijn twee internationale hoofdthema's die ook het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zullen tekenen.

Als voorzitter wil Nederland een pragmatische bruggenbouwer zijn. Alleen samen zijn we in staat onze collectieve veiligheid te garanderen, onze gedeelde waarden te beschermen en het welzijn en de welvaart van de inwoners van Europa het best te dienen. Voor ons land zijn economische groei en zoveel mogelijk nieuwe en volwaardige banen belangrijke aandachtspunten. Daarvoor is een innovatief Europa nodig met een goed functionerende interne markt en open handelsrelaties met de rest van de wereld. Andere onderwerpen die tijdens het voorzitterschap aandacht zullen vragen, zijn de positie van Griekenland en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU. Het uitgangspunt van de regering blijft een Europa dat beter functioneert en zich richt op hoofdzaken.

Een belangrijk podium waarop de EU zich als eenheid moet presenteren, is de VN-klimaattop in Parijs in december 2015. Samen met de andere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van het niveau van 1990. Nederlandse multinationals hebben nu al een internationale voorbeeldfunctie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis en kunde. De regering stelt bedrijven in staat fiscaal aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken.

Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie zijn grote, overkoepelende thema's. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de Afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening.

Eerder dit jaar is besloten minder gas te winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De Nationaal CoŲrdinator Groningen stelt samen met de inwoners van het gebied een plan op voor de versterking van woningen. De verminderde beschikbaarheid van gas maakt de afspraken uit het

Energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie extra belangrijk. In december 2015 brengt het kabinet een rapport uit met een strategische visie op de energievoorziening in Nederland.

Leden van de Staten-Generaal,
Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving. In een instabiele internationale omgeving en een samenleving in verandering dienen zich continu nieuwe vraagstukken aan. De komende periode staat voor de regering in het teken van bijdragen aan internationale stabiliteit en werken aan verder economisch herstel, aan groei van de werkgelegenheid en aan een goede uitvoering van de ingezette hervormingen. Zo blijft Nederland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de toekomst biedt. Daaraan werkt de regering samen met u. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.Bron:AD

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 15, 2015, 14:17:52
#22
Troonrede over vluchtelingen: instroom beperken, beter verdelen

Europa moet de instroom van vluchtelingen beperken en de mensen beter verdelen over de lidstaten. Dat zei koning Willem-Alexander in de Troonrede.


"De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De huidige situatie creŽert spanningen in Europa", zei hij. "Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten."

Het eerste deel van de Troonrede ging vooral over het herstel van de economie. "Nederland staat er in sociaal-economisch opzicht relatief goed voor", zei de koning.

Bijna iedereen gaat er volgend jaar in koopkracht op vooruit, maar het is nog geen tijd om achterover te leunen.  "De werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden."

Volgens het kabinet is het belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen, "zodat mensen weer met groeiend optimisme naar de toekomst durven te kijken".
Terreur

Verder ging het in de Troonrede onder meer over de dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Europa. "Dat zet de samenleving onder druk, is een voedingsbodem voor onderling wantrouwen en een gevaar voor de sociale cohesie in ons land."

Het is de derde Troonrede van koning Willem-Alexander, die in 2013 zijn moeder opvolgde. Vorig jaar verwees hij naar de ramp met de MH17. Het jaar daarvoor stond in het teken van de participatiesamenleving.

Later vanmiddag presenteert minister Dijsselbloem de Miljoenennota. Veel plannen voor volgend jaar zijn al uitgelekt.

Bron:NOS
« Laatst bewerkt op: september 15, 2015, 14:20:56 door Bobbie »

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 15, 2015, 10:30:23
#21
Voorlopig laatste rit gouden koets

DEN HAAG - De gouden koets maakt dinsdag voorlopig voor het laatst de rit van paleis Noordeinde naar het Binnenhof en terug. Het rijtuig wordt de komende jaren gerenoveerd. De veel oudere glazen koets is de vervanger. Deze koets werd eerder dit jaar na een jarenlange opknapbeurt weer opgeleverd.


Protocollair hebben beide rijtuigen dezelfde status. De glazen koets is al in 1826 in koninklijk bezit gekomen. Koning Willem III gebruikte de koets voor de jaarlijkse opening van de Staten-Generaal en zijn weduwe koningin Emma en dochter koningin Wilhelmina zetten die traditie voort.

Wilhelmina kreeg geheel tegen haar wensen bij haar inhuldiging in 1898 een geschenk van de Amsterdamse burgerij: de gouden koets. De vorstin stond bepaald niet te trappelen om dit gevaarte te gaan gebruiken, maar bij haar huwelijk in 1901 deed ze het toch maar.

Het 'volk' was enthousiast en wilde graag dat de koets ook op Prinsjesdag zou uitrijden. Wilhelmina gaf in 1903 voor het eerst toe, maar pakte een jaar later weer de glazen koets. In de daaropvolgende jaren werden beide rijtuigen afgewisseld.

,,Dat was heden toch wel een teleurstelling voor de buitenmensen! De gouden koets bleef opgeborgen en de koninklijke familie reed in de glazen koets", schreef De Telegraaf nog in 1923. De boodschap werd ook aan het hof begrepen en daarna kreeg de gouden koets de voorkeur. Niet van koningin Wilhelmina overigens.

Die noteerde in 1945 in haar dagboek over de opening van de vergadering van de voorlopige Staten-Generaal: ,,De stoet was geheel aangepast aan de tijdsomstandigheden. Wij gingen per auto; onze paarden waren alle gestolen en weggevoerd door de vijand [Ö] de onderdelen van leger, vloot en luchtmacht in de stoet droegen slechts battledress. Naar mijn oordeel de mooiste opening der Staten-Generaal die er ooit is geweest. Doch ik sta hierin vrijwel alleen''.

De rentree van de gouden koets volgde in 1948 en sindsdien heeft het rijtuig alleen in 1974 ontbroken. Dat jaar was er een gijzeling gaande in de Franse ambassade pal naast de route en ging koningin Juliana met de auto naar de Ridderzaal.Bron:Telegraaf

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 14, 2015, 14:21:08
#20
Gouden Koets rijdt mogelijk niet


Den Haag - Het is mogelijk dat de Gouden Koets morgen niet zal rijden, gezien het onstuimige weer dat dit jaar op Prinsjesdag wordt verwacht. Voorheen werd bij veel regen en wind weleens de Glazen Koets ingezet. Het is nog niet duidelijk of dat morgen ook gebeurt.


,,Buien met straffe zuidwestenwind", luidt de voorspelling. ,,Op verschillende plaatsen krachtige tot harde wind. Kans op zware windstoten."

In ieder geval moeten koning Willem-Alexander en koningin MŠxima een andere route nemen naar de Ridderzaal. Onder het toernooiveld wordt een parkeergarage aangelegd. De stoet rijdt daarom weer door de Havenstraat en over het Plein naar het Binnenhof, net als toen het Mauritshuis werd verbouwd.

Op het Binnenhof gaat de koets eigenlijk door de achteringang, zoals jarenlang gebruikelijk is. De reden is dat in de hoofdingang, de poort aan het Buitenhof, de bestrating ooit is opgehoogd. De Gouden Koets past er simpelweg niet onderdoor en voor een andere koets kan de route vandaag niet meer worden aangepast.

Op het strand in Scheveningen werden de paarden zojuist al klaargestoomd voor hun rit door propvol Den Haag. ,,We verplaatsten deze oefening van het Wassenaarse strand naar het Kurhaus", zei de Haagse gemeentewoordvoerder Gerben van den Berg. Hij overstemde het geluid van mitrailleurschoten waarvan de paarden niet in paniek mogen raken. ,,Op deze plaats kunnen meer mensen komen kijken." Van de mogelijkheid werd druk gebruik gemaakt, terwijl er rond de paarden rookbommen afgingen met oranjekleurige rookwolken.

Door de omgelegde rijtoer moet de Haagse burgemeester Van Aartsen overigens zijn traditionele bijeenkomst in het Haagse Gemeentemuseum verplaatsen. In het museum ontving hij iedere Prinsjesdag de burgemeesters van de andere grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit jaar komen ze bij elkaar in de brasserie van het Mauritshuis, op de hoek van het Plein, waar zij het koningspaar en hun gevolg wťl kunnen toezwaaien.

Vanwege restauratie zou de Gouden Koets vanaf volgend jaar op Prinsjesdag worden vervangen door de pas opgeknapte Glazen Koets. Gaandeweg de dag zal blijken of dit bij nader inzien morgen al het geval is.Bron:telegraaf

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 11, 2015, 21:09:52
#19
Dijsselbloem komt met koffertje van Lieftinck

Voor Prinsjesdag heeft minister Jeroen Dijsselbloem van FinanciŽn een greep in het museum gedaan. Hij zal de rijksbegroting en miljoenennota dinsdag aan de Tweede Kamer aanbieden in het eerste koffertje dat hiervoor ooit werd gebruikt.


Zijn verre voorganger Pieter Lieftinck bracht de stukken op Prinsjesdag van 1946 voor het eerst mee naar de Kamer in een koffertje. ,,Het werd het symbool van verstandig begroten, maar ook van vernieuwde voorspoed'', aldus Dijsselbloem. Daarom vindt hij het een ,,passend eerbetoon'' om het originele koffertje te gebruiken.

Dijsselbloem schrijft dat in het voorwoord van de Miljoenennota. Hij meldt verder dat Nederland zich heeft ,,ontworsteld aan de crisis'' en de economie harder groeit dan verwacht.Bron:AD

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 11, 2015, 19:12:47
#18
Miljoenennota ligt vier dagen voor Prinsjesdag op straat

De Miljoenennota ligt een paar dagen voor Prinsjesdag wederom op straat. Verschillende media kunnen daarom al vier dagen, voor minister Dijsselbloem het koffertje presenteert, over de plannen van het kabinet publiceren. In de nota staat dat de economie volgend jaar harder groeit dan verwacht. De burger krijgt namelijk meer vertrouwen in de economie en bedrijven durven weer geld uit te geven.

Om de werkloosheid te laten dalen komt er, zoals in juni aangekondigd, een lastenverlichting van 5 miljard voor burgers en bedrijven. Vooral werkenden profiteren daarvan. Eerder werd bekend dat het kabinet er vanuit gaat dat de belastingverlaging op termijn 35.000 banen oplevert.

Nuchterheid
Vanmiddag lekte ook een strategiedocument van het kabinet uit over hoe de bewindspersonen op Prinsjesdag moeten communiceren over de Miljoenennota. Nuchterheid, ondanks de verbeterende economie, is de kern van de kabinetsboodschap op Prinsjesdag.

Premier Rutte baalde zichtbaar bij zijn wekelijkse persconferentie dat de Prinsjesdagstukken alwťťr zijn uitgelekt. Hij waarschuwde voor de risico's die het herstel van de economie bedreigen: onrust op de Chinese markten en spanningen rond OekraÔne of het Midden-Oosten. Nederland is als open economie erg afhankelijk van de export en van het buitenland.

,,De economische groei trekt echt aan en we zitten veel meer vooraan in Europa dan een paar jaar geleden. Ik ben blij dat we nu in voorste wagon zitten en opschuiven naar de voorste stoelen, maar het is niet zonder risico's. De trein rijdt door onzeker landschap'', aldus de premier.

Een overzicht van uitgelekt en al bekendgemaakt nieuws:

- Het kabinet gaat volgend jaar de lasten voor burgers en bedrijven met in totaal 5 miljard euro verlagen. Vooral werkenden profiteren daarvan. De lastenverlichting moet 35.000 extra banen opleveren

- Over de hele linie gaan huishoudens er gemiddeld 1,4 procent op vooruit. Voor werkenden is dat 2,6 procent. Geen enkele bevolkingsgroep gaat er in koopkracht op achteruit. Alle minnen die deze zomer nog in de ramingen zaten, zijn weggepoetst. Voor mensen op het sociaal minimum stijgt de koopkracht niet, zij blijven steken op 0 procent. De grootste stijging is er voor de groep alleenstaanden met een minimumloon. Die krijgen er 5,3 procent bij. Vier op de vijf mensen gaat er op vooruit, ťťn op de vijf gaat er weliswaar niet op achteruit, maar krijgt er ook niets bij

- 345 miljoen extra voor Defensie en 60 miljoen voor militaire missies

- 375 miljoen extra voor de zorg. Zo komt er 133 miljoen beschikbaar voor betere zorg in verpleeghuizen en 100 miljoen voor de opleiding van personeel in verpleeghuizen. Meer geld en tijd voor dagbesteding

- 649 miljoen extra voor de enorm toegenomen asielstroom. Hiervan gaat 110 miljoen extra naar opvang van vluchtelingen in de eigen regio

- 290 miljoen euro voor een hogere kinderopvangtoeslag. Gezinnen die ongeveer 50.000 euro per jaar verdienen krijgen maandelijks 108 euro meer als zij twee kinderen hebben die drie dagen per week naar de dagopvang gaan.

- 150 miljoen extra voor research en onderzoek en voor startups - 15 tot 20 miljoen voor pgb-gedupeerden

- 100 miljoen voor gemeenten om banen te creŽren voor de allerzwaksten onder de mensen met een arbeidsbeperking

- 60 miljoen voor gemeenten om ervoor te zorgen dat peuters twee ochtenden in de week naar de kinderopvang kunnen

- 75 miljoen om het vaderschapsverlof te verlengen van twee naar vijf dagen

- Mensen met kleine spaartegoeden worden straks minder belast over dat spaargeld. Mensen met spaargeld of vermogens boven de 125.000 euro worden daarover juist zwaarder belast. Het belastingvrij schenken wordt verhoogd van 52.000 naar 100.000 euro. Er zijn wel twee voorwaarden: de ontvanger moet jonger zijn dan veertig en het geld moet worden gebruikt voor de aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek.

- Hogere belasting op mineraalwater en vruchtensappen. Dat moet 30 miljoen euro opleveren

- Het begrotingstekort daalt volgend jaar naar 1,5 procent van de omvang van de Nederlandse economie. De staatsschuld daalt naar 66,2 procent en de werkloosheid naar 6,7 procent. De economische groei trekt aan en komt op 2,4 procentBron:AD

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


september 11, 2015, 15:32:18
#17
Boodschap Prinsjesdag lekt uit: 'Nuchter blijven'

De boodschap die het kabinet volgende week dinsdag op Prinsjesdag aan de Nederlandse bevolking geeft is uitgelekt. Dat meldt RTL Nieuws. Het gaat beter met de economie, is de boodschap, maar we moeten 'nuchter' blijven.


De boodschap staat in het strategiedocument van het kabinet over hoe de bewindspersonen op Prinsjesdag moeten communiceren. Volgens RTL Nieuws is het eigenlijk vertrouwelijke document geschreven door communicatiemedewerkers van de Rijksvoorlichtingsdienst. Het gaat dus niet om de Miljoenennota.

De ministers bespreken het document vrijdag tijdens de lunch. De neuzen van het kabinet moeten tenslotte dezelfde kant op staan; de politici moeten de plannen zo goed mogelijk 'verkopen'. Daartoe moeten ze onder meer begrip tonen voor de gevolgen van de bezuinigingen.

'Nuchter blijven'
RTL Nieuws citeert uit het document, waaruit blijkt welk verhaal het kabinet gaat vertellen:

- ,,Nederland is terug in de economische kopgroep van Europa. Maar we moeten nuchter blijven."
- ,,De betere cijfers betekenen pas iets als alle Nederlanders ervan kunnen profiteren.''
- ,,Onrust in het buitenland heeft ook gevolgen voor Nederland.''
- ,,We moeten ons in Nederland nu al voorbereiden op de komst van meer vluchtelingen.''
- ,,Nog steeds geldt dus: koers houden. De stap voor volgend jaar is dat werk, koopkracht en groei meer bij mensen terecht komt.''

,,We hebben nog steeds elk jaar een tekort'', schrijft de RVD. ,,De groei bereikt nog niet iedereen, te veel mensen zitten nog werkloos thuis en Nederland is niet immuun voor de onrust in het buitenland."

 Uitgelekte stukken: de cijfers
Eerder lekten al meerdere Prinsjesdagstukken. Wat zijn de belangrijkste maatregelen en cijfers als het gaat om de economie en de arbeidsmarkt?

- De Nederlandse economie groeit volgend jaar met 2,4 procent

- Ons land heeft volgend jaar een begrotingstekort van 29 miljoen euro per dag. Daarmee loopt de staatsschuld op tot 27.000 euro per Nederlander. De staatsschuld stijgt volgend jaar naar 466 miljard.

- Het werkloosheidspercentage is het komende jaar 6,7 procent

- Maar: er komen 35.000 extra banen bij

- Het kraamverlof voor partners wordt verlengd van twee naar vijf dagen

- De lasten op arbeid worden verminderd met vijf miljard euro; ,,Werkenden krijgen zo meer te besteden. Dat is goed voor de economie'', zegt het kabinet

- Het kabinet stelt 1,3 miljard euro per jaar beschikbaar voor het loonakkoord voor de publieke sector

Lekken ergert politici
Het opnieuw lekken van stukken van Prinsjesdag zorgt voor ergernis en cynisme bij politici.

,,RTL heeft ongeveer de hele miljoenennota. Wij mogen hem vanaf 3 uur onder embargo lezen, want geheim...'', schreef Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid van het CDA, op Twitter. Om te vervolgen met: ,,Rutte schreef dat hij geen aanwijzingen heeft dat er uit miljoenennota gelekt wordt. Na vandaag en deze brief ook? Vanmiddag ga ik dus niet naar Den Haag om vertrouwelijk miljoenennota te halen.''

Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie zegt over de uitgelekte informatie: ,,Mooie boodschappen deze week. Elkaar in de ogen kijken. Nuchter blijven. Benieuwd naar volgende welgemeende advies van onze regering.''Bron:AD

Gelogd
________ Zon, Storm of Regen ____ Mijn P.C. is een Zegen ________


Nowlive.eu

Re: Prinsjesdag
« Reactie #17 Gepost op: september 11, 2015, 15:32:18 »